Μέσα από  στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες, αποσκοπούμε  στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων του παιδιού. Χρησιμοποιώντας ποικίλες ψυχογνωστικές μεθόδους ,ανταποκρίνομαστε στους επιζητούμενους κιναισθητικούς στόχους ώστε  το παιδί να εκτιμήσει τις ικανότητες  και τις δεξιότητές του. 
Η Εργοθεραπεία συμβάλλει λοιπόν δημιουργικά  στην εκτέλεση των καθημερινών Έργων του ατόμου (αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία), αξιολογώντας παράλληλα και τους  εξωγενείς παράγοντες ( περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν σε όποιες δυσκολίες δυσπροσαρμοστικότητας. Επιπλέον, προωθεί την υγεία και την ευημερία μέσω της άσκησης έργου, επιτρέποντας σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της καθημερινότητας.